Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Ovu veb-lokaciju („Veb-lokacija“) vam obezbeđuje kompanija Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Holandija („Philips Lighting“).

 

Sledeći uslovi korišćenja se primenjuju na vaše pristupanje i korišćenje ove veb-lokacije. Takođe, posebni uslovi i odredbe mogu važiti za posebne sadržaje, podatke, materijale ili informacije kojima pristupate na ovoj veb-lokaciji ili preko nje („Sadržaj“), kao i na posebne sadržaje, podatke, materijale ili informacije koje otpremate, prosleđujete i/ili objavljujete na veb-lokaciji („Korisnički sadržaj“), odnosno na transakcije koje obavljate preko ove veb-lokacije. Ti posebni uslovi mogu biti dodatak ovim uslovima korišćenja ili, kada je to slučaj i u izričito navedenoj meri, mogu zameniti ove uslove korišćenja.

1. Prihvatanje uslova korišćenja

 

Time što pristupate ovoj veb-lokaciji ili je koristite pristajete na to da uslovi korišćenja budu pravno obavezujući za vas, kao i svi uslovi i odredbe sadržani u ovom ugovoru ili navedeni u napomeni i svi dodatni uslovi i odredbe navedene na ovoj veb-lokaciji. Ako NE pristajete na sve uslove, ne smete da pristupate ovoj veb-lokaciji niti da je koristite.

2. Izmene uslova

 

Kompanija Philips Lighting može da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Izmenjeni uslovi korišćenja počinju da važe odmah po objavljivanju. Ako nastavite da pristupate veb-lokaciji ili da je koristite, smatraće se da ste saglasni sa tim izmenama. Redovno proveravajte sve važeće uslove i odredbe. Druge veb-lokacije kompanije Philips Lighting mogu imati sopstvene uslove korišćenja koji se primenjuju na te veb-lokacije.

Kompanija Philips Lighting zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez obaveštenja prekine rad veb-lokacije, da menja ili ažurira veb-lokaciju ili sadržaj na veb-lokaciji. Kompanija Philips Lighting zadržava diskreciono pravo da trenutno i bez obaveštenja ograniči, odbije ili prekine pristup veb-lokaciji ili delu veb-lokacije bilo kom licu u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

3. Smernice za privatnost

 

Lične informacije koje se pružaju ili prikupljaju preko ove veb-lokacije ili u vezi sa njom koriste se isključivo u skladu primenljivim pravom i sa smernicama za privatnost kompanije Philips Lighting i ovi uslovi korišćenja podležu odredbama smernica za privatnost objavljenim na ovoj veb-lokaciji.

4. Odricanja odgovornosti

 

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SADRŽAJ, TEKST, SLIKE, GRAFIČKE ELEMENTE, VEZE I DRUGE MATERIJALE) NA VEB-LOKACIJI SU PRUŽENE „TAKVE KAKVE JESU“, TJ. U VIĐENOM STANJU I „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“. KOMPANIJA PHILIPS LIGHTING, NJENA ZAVISNA DRUŠTVA, POVEZANA LICA, PARTNERI, IZDAVAOCI LICENCI, DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI OVIM SE IZRIČITO ODRIČU, U MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, OD IZJAVA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE NA PODESNOST ZA TRGOVINU, PRIKLADNOST ZA UOBIČAJENU NAMENU, NEPOSTOJANJE KRŠENJA ILI, U VEZI SA RADOM OVE VEB-LOKACIJE, NA SADRŽAJ ILI KORISNIČKI SADRŽAJ. Ni kompanija Philips Lighting ni njena zavisna društva, povezana lica, partneri, izdavaoci licenci i dobavljači ne garantuju niti tvrde sledeće (i) da veb-lokacija ispunjava sve vaše zahteve, (ii) da će veb-lokacija raditi bez prekida, pravovremeno, bezbedno i bez greške (iii) da će rezultati dobijeni korišćenjem veb-lokacije (uključujući sadržaj, informacije i materijale na veb-lokaciji u celosti) biti tačni, potpuni, precizni, pouzdani ili da će na drugi način ispunjavati vaše zahteve.

 

Ovo je javna veb-lokacija. Nijedan deo korisničkog sadržaja koji prosleđujete ovoj veb-lokaciji se neće smatrati poverljivim. Nemojte prosleđivati poverljive informacije na ovu lokaciju.

 

Kompanija Philips Lighting ni njena zavisna društva, povezana lica, partneri, izdavaoci licenci i dobavljači nisu odgovorni za prekide ili nedostatak internet veze, mreže, hostinga ili bilo koje druge usluge nezavisnih proizvođača i ne garantuju da veb-lokacija, usluge koje obezbeđuju dostupnost ove veb-lokacije ili sadržaji elektronske komunikacije sa kompanijom Philips Lighting ne sadrže viruse ili neke druge štetne elemente.

Ako prilikom korišćenja ove veb-lokacije preuzimate neki materijal ili ga pribavljate na drugi način, to radite na sopstvenu odgovornost. Isključivo vi ste odgovorni za bilo kakva oštećenja sistema računara, uređaja ili za gubitak podataka koji mogu biti rezultat preuzimanja takvog materijala

5. Registracija

 

Za pristupanje određenim delovima veb-lokacije ili korišćenje određenih funkcija iste može biti potrebno da se registrujete kao saradnik. Ova registracija je besplatna.

Prilikom registracije, morate da izaberete jedinstveno korisničko ime ili „nadimak“ i lozinku i morate da navedete jedinstvenu, važeću, trenutnu e-mail adresu koja može da se verifikuje. Nisu dozvoljeni duplikati korisničkih imena i e-mail adresa, pa će u slučaju da ste naveli ime ili adresu koji se već koriste od vas biti zatraženo da izaberete druge. Poslaćemo vam e-poruku za potvrdu koja će sadržati podatke pomoću kojih ste obavili registraciju. U slučaju da iz bilo kog razloga ne primite tu poruku, vaše pravo na korišćenje delova ili funkcija za koje je ta registracija neophodna može biti odbijeno ili ukinuto. Redovno ažurirajte podatke koje ste koristili za registraciju da biste obezbedili da budu uvek tačni i važeći. Isključivo vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti lozinke. Zadržavamo pravo da promenimo vaše korisničko ime, izbrišemo sadržaj koji ste prosledili na veb-lokaciju ili otkažemo vašu registraciju ako izaberete korisničko ime za koje, po diskrecionom pravu, utvrdimo da je nepristojno, neprikladno, uvredljivo ili neprimereno na neki drugi način. Isključivo vi ste odgovorni i za ograničavanje pristupa vašim računarima. Saglasni ste sa tim i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti vezane za vaš nalog, korisničko ime i/ili lozinku nastale kao rezultat vašeg ponašanja, neaktivnosti ili nemara. Ako posumnjate da su aktivnosti vezane za vaše nalog, korisničko ime i/ili lozinka neovlašćene, pristajete na to da nas odmah obavestite o tome slanjem e-poruke na adresu digital.marketing.support@signify.com. Imamo diskreciono pravo da zabranimo registraciju preko određene usluge razmene e-pošte ili ISP adrese.

6. Saradnik

 

Time što prosleđujete korisnički sadržaj na veb-lokaciju potvrđujete da je materijal koji prosleđujete pristojan, koristan i relevantan i da ne sadrži ništa što bi se moglo smatrati nezakonitim ili na drugi način nepodesnim za objavljivanje, uključujući, bez ograničenja, stavke (1) koje se mogu smatrati klevetom ili uvredom iznetom na račun drugog lica ili entiteta, (2) koje mogu da nanesu štetu drugom licu ili imovini ili se na drugi način mogu smatrati klevetom ili uznemiravanjem drugog lica ili organizacije, (3) koje možda krše bilo koja zakonska prava drugog lica (uključujući pravo na privatnost ili publicitet), (4) koje sadrže pornografski sadržaj, koje su nepristojne, proste, vulgarne, neprimerene ili preteće, (5) koje nisu prikladne u kulturološkom, etničkom ili u nekom drugom kontekstu ili (6) koje predlažu ili podstiču nezakonite aktivnosti.

 

U meri u kojoj je to razumno se obavezujete da skenirate materijal i uklonite viruse ili druge zarazne ili štetne stavke pre prosleđivanja tog materijala. Takođe, ne smete da prosleđujete lančana pisma, ponude za piramidalne (Poncijeve) šeme, ankete ili druge ponude preko veb-lokacije. Pored toga, ne smete da falsifikujete naslove, manipulišete podacima za identifikaciju ili drugim podacima da biste sakrili poreklo bilo kog sadržaja i/ili korisničkog sadržaja distribuiranog preko naše veb-lokacije ili da biste manipulisali svojim prisustvom na veb-lokaciji. Ne smete da ometate ili prekidate rad naših lokacija, servera ili mreža niti da obavljate aktivnosti koje prekomerno opterećuju našu infrastrukturu bez stvarne potrebe za tim.

 

Vi potvrđujete, izjavljujete i garantujete da korisnički sadržaj koji ste prosledili na veb-lokaciju ne krši nijedno vlasničko pravo bilo koje strane ili lica, kao što su, bez ograničenja, autorska prava, žigovi ili patenti ili bilo koje pravo koje proističe iz klauzule o poverljivosti.

 

Razumete i saglasni ste sa tim da vaše ideje, podnesci, diskusije ili bilo koji drugi korisnički sadržaj koji podnosite prilikom korišćenja veb-lokacije ne podleže zaštiti prava na intelektualnu svojinu i drugi saradnici mogu da ih koriste bez obaveze isplaćivanja naknade ili priznavanja autorskih prava.

 

Ovim odobravate kompaniji Philips Lighting, njenim zavisnim društvima, povezanim licima i drugim partnerima širom sveta, neprekidnu, neopozivu, neekskluzivnu, prenosivu licencu bez naknade za koju je dozvoljeno podlicenciranje za korišćenje, hostovanje, čuvanje, reprodukciju, menjanje, kopiranje, pripremu izvedenih materijala, distribuciju, javno obavljanje, javno prikazivanje, prenos i objavljivanje vašeg korisničkog sadržaja koji pružate na ovoj ili drugim veb-lokacijama kompanije Philips Lighting ili navodite u drugim marketinškim materijalima kompanije Philips Lighting, odnosno materijalima vezanim za odnose sa javnošću na nekim ili svim medijima, u skladu sa diskrecionim pravom kompanije Philips Lighting.

 

Isključivo vi ste odgovorni za svoj korisnički sadržaj i posledice njegovog prosleđivanja i/ili objavljivanja. Kompanija Philips Lighting može, ali nije obavezna da obavi pregled i nadzor pre i/ili posle prosleđivanja korisničkog sadržaja. Međutim, saglasni ste sa tim da je neizvodljivo nadgledati ili pregledati sav korisnički sadržaj. Kompanija Philips Lighting, njena zavisna društva, povezana lica, partneri, izdavaoci licenci, distributeri i dobavljači, bez ograničenja, nisu odgovorni za tačnost, potpunost, kvalitet ili važnost korisničkog sadržaja koji nezavisni dobavljači objavljuju na veb-lokaciji.

 

Kompanija Philips Lighting ne podržava nijedan korisnički sadržaj ili stav, preporuke ili savete navedene u tom sadržaju, te se izričito odriče odgovornosti za korisnički sadržaj u najvećoj mogućoj meri.

 

Kompanija Philips Lighting u skladu sa diskrecionim pravom može u bilo kom trenutku da bez obaveštenja i pristanka uređuje i/ili uklanja poruke ili bilo koji drugi korisnički sadržaj koji nije prikladan, pristojan ili koji na drugi način krši ove uslove korišćenja iz bilo kog razloga. Korisnik koji smatra da je prosleđeni korisnički sadržaj neprikladan ili nepristojan treba odmah da kontaktira kompaniju Philips Lighting slanjem e-poruke na adresu digital.marketing.support@signify.com. Po prijemu tog obaveštenja, preduzećemo neophodne korake u razumnom vremenskom roku, u skladu sa mogućnostima. Budući da je to proces koji nije automatizovan, imajte na umu da možda nećemo moći odmah da uklonimo ili izmenimo sporan korisnički sadržaj.

7. Ograničenje odgovornosti

 

KOMPANIJA PHILIPS LIGHTING I NJENA ZAVISNA DRUŠTVA, POVEZANA LICA, PARTNERI, IZDAVAOCI LICENCI, DISTRIBUTERI ILI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KOJU INDIREKTNU, POSLEDIČNU, KAZNENU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI NEKU DRUGU ŠTETU PROISTEKLU IZ KORIŠĆENJA VEB-LOKACIJE, PRISTUPANJA ISTOJ ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA ILI KORIŠĆENJA VEB-LOKACIJE, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA, ČAK I U SLUČAJEVIMA U KOJIMA JE KOMPANIJA PHILIPS LIGHTING BILA SVESNA MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU DA TAKVA ŠTETA PROISTIČE IZ OBMANE ILI LAŽNOG PREDSTAVLJANJA OD STRANE KOMPANIJE PHILIPS LIGHTING.

 

KOMPANIJA PHILIPS LIGHTING, NJENA ZAVISNA DRUŠTVA, POVEZANA LICA, PARTNERI, IZDAVAOCI LICENCI, DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, ZA SVE TUŽBE PROISTEKLE U VEZI SA VEB-LOKACIJOM, SADRŽAJEM ILI KORISNIČKIM SADRŽAJEM MOGU BITI OBAVEZNI DA ISPLATE NAKNADU NE VEĆU OD IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA KORIŠĆENJE VEB-LOKACIJE, ODNOSNO IZNOSA OD PEDESET (50) EVRA, A ISPLAĆUJE SE IZNOS KOJI JE VEĆI.

 

AKO ŽIVITE U ZEMLJI ILI DRŽAVI U KOJOJ NAVEDENA IZUZIMANJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ILI ODRICANJA GARANCIJE IZ GORENAVEDENOG ODELJKA 4 NISU DOZVOLJENA, TA IZUZIMANJA ILI OGRANIČENJA NEĆE VAŽITI ZA VAS, ALI SAMO U MERI U KOJOJ TAKVA IZUZIMANJA ILI OGRANIČENJA NISU DOZVOLJENA ZAKONOM. U TIM SLUČAJEVIMA, TA IZUZIMANJA ILI OGRANIČENJA SE OGRANIČAVAJU U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM.

8. Sadržaj/softver nezavisnih proizvođača

 

Kompanija Philips Lighting ni u kom slučaju nije odgovorna za lokacije koje su u vlasništvu nezavisnih proizvođača, a koje su sa ovom veb-lokacijom povezane hipervezama, bez obzira na to da li je hiperveze obezbedila veb-lokacija ili nezavisni proizvođač, u skladu sa uslovima o korišćenju. Nijedna veza koja od naše veb-lokacije vodi do druge lokacije ne predstavlja promociju te lokacije i ne dajemo nikakve procene ili garancije po pitanju tačnosti, pravovremenosti ili podesnosti sadržaja na bilo kojoj lokaciji do koje vodi veza sa naše veb-lokacije, te u skladu sa tim ne preuzimamo i nikakvu odgovornost za gorenavedeno.

 

Sav softver koji je dostupan za preuzimanje ili na ovoj veb-lokaciji je licenciran i podleže uslovima važećeg ugovora o licenciranju. Osim na način naveden u važećem ugovoru o licenciranju, softver je dostupan krajnjim korisnicima samo za korišćenje i dalje kopiranje, reprodukovanje ili ponovna distribucija softvera su izričito zabranjeni.

 

GARANCIJE ZA TAKAV SOFTVER, AKO IH IMA, VAŽE SAMO NA NAČIN IZRIČITO NAVEDEN U VAŽEĆEM UGOVORU O LICENCIRANJU. KOMPANIJA PHILIPS LIGHTING I SVA NJENA ZAVISNA DRUŠTVA, POVEZANA LICA, PARTNERI, IZDAVAOCI LICENCI, DISTRIBUTERI ILI DOBAVLJAČI OVIM SE IZRIČITO ODRIČU SVIH DALJIH IZJAVA I GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE NA PODESNOST ZA TRGOVINU, PRIKLADNOST ZA UOBIČAJENU NAMENU ILI NEPOSTOJANJE KRŠENJA U VEZI SA SOFTVEROM.

9. Autorska prava i žigovi

 

Autorska prava i druga vlasnička prava na sadržaj i veb-lokacije koje obezbeđuju kompanija Philips Lighting, njena povezana lica, zavisna društva i/ili partneri, softver koji rukuje veb-lokacijom i koji je objavljuje, skup podataka na veb-lokaciji, redosled, sekvencu i raspored na veb-lokaciji pripadaju kompaniji Philips Lighting Holding B.V. i/ili njenim partnerima ili izdavaocima licenci. Sva prava u okviru sadržaja i veb-lokacije koja nisu izričito odobrena ovim dokumentom su zadržana.

 

PHILIPS je registrovani žig kompanije Koninklijke Philips N.V. PHILIPS i drugi registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i njenih povezanih lica predstavljaju važan deo svojine kompanije Koninklijke Philips N.V. Propisna upotreba ovih žigova je važna i kada navodite proizvode i usluge naše kompanije obavezni ste to da radite u skladu sa uputstvima dobijenim od kompanije Philips. Više informacija pronađite na lokaciji www.ip.philips.com.

 

Pravo na korišćenje i upotrebu imena PHILIPS ekskluzivno zadržava kompanija Koninklijke Philips N.V. Ne smete da registrujete niti da koristite ime kompanije, zakonsko ime, poslovno ime, ime domena ili drugo ime, oznaku ili opis koji sadrže ime PHILIPS ili neko drugo slično ime niti ime koje se sastoji od delova imena PHILIPS i koje uključuje bilo koji drugi registrovani žig kompanije Koninklijke Philips N.V.

 

Svi registrovani žigovi kompanije Philips Lighting Holding B.V. i njenih filijala predstavljaju važan deo svojine kompanije Philips Lighting. Propisna upotreba ovih žigova je važna i kada navodite proizvode i usluge naše kompanije obavezni ste to da radite u skladu sa uputstvima dobijenim od kompanije Philips Lighting. Kontaktirajte nas slanjem e-poruke na adresu trademarks.lighting@signify.com da biste dobili više informacija.

10. Vlasnička prava na veb-lokaciji

 

Ova veb-lokacija je javnog karaktera i informacije koje se prosleđuju na nju se neće smatrati poverljivima. Saglasni ste sa tim da se izum koji prosleđujete u okviru svog korisničkog sadržaja smatra "objavom" tog izuma u skladu sa važećim zakonom o patentima.

 

Saglasni ste sa tim da sav korisnički sadržaj koji se prosleđuje i/ili razmatra na veb-lokaciji može da podleže pravima na patente, žigove, autorskim i pravima na drugu intelektualnu svojinu kompanije Philips Lighting, njenih zavisnih društava, povezanih lica, partnera ili nezavisnih proizvođača Ako razmatrate korišćenje ideja, predloga, rešenja ili drugog korisničkog sadržaja prosleđenog na veb-lokaciju, u obavezi ste da dobijete odgovarajuće dozvole koje se tiču intelektualne svojine pre nego što započnete takvo korišćenje.

11. Tužbe po osnovu kršenja autorskih prava za SAD

 

Ako sumnjate ili imate saznanja o tome da je materijal na ovoj veb-lokaciji (uključujući, bez ograničenja, materijal objavljen na forumu) korišćen ili kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, obavestite o tome agenta kompanije Philips Lighting koji se bavi tim pitanjima i čiji je kontakt naveden u nastavku. U skladu sa zakonom SAD Digital Millennium Copyright Act, Kodeks Sjedinjenih Američkih Država 17, odeljak 512(c)(3), vaše obaveštenje mora da sadrži sledeće obavezne stavke:

 

  • Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlašćene da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno;
  • Identifikaciju rada zaštićenog autorskim pravima koja su navodno prekršena ili, ako se u jednom obaveštenju navodi više radova zaštićenih autorskim pravima na jednoj lokaciji na mreži, reprezentativni spisak tih radova na toj lokaciji;
  • Identifikaciju materijala koji navodno krši autorska prava ili koji je predmet kršenja autorskih prava i koji treba ukloniti ili kom treba zabraniti pristup, kao i odgovarajuću količinu informacija koja će nam omogućiti da taj materijal pronađemo;
  • Dovoljnu količinu informacija koja će nam omogućiti da vas kontaktiramo, kao što su adresa, broj telefona i e-adresa, ukoliko je imate;
  • Izjavu u kojoj navodite da u dobroj nameri prijavljujete korišćenje materijala za koje verujete da nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili da nije odobreno zakonom;
  • Izjavu kojom, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujete da su informacije navedene u obaveštenju tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje se navodno krši.

 

Agentu koji se bavi pitanjima kršenja autorskih prava možete da pošaljete obaveštenje na adresu:

 

Poštanska adresa: Philips Lighting B.V.
Legal Services
High Tech Campus 45
5656AE Eindhoven
Holandija

 

Gorenavedene informacije služe isključivo za slanje obaveštenja kompaniji Philips Lighting o mogućem kršenju autorskih prava za vaš materijal. Sve druge nedoumice, kao što su pitanja o proizvodu i zahtevi ili nedoumice vezani za neprikladne objave i/ili sadržaj, ne mogu da se reše ovim putem i na njih se ne odgovara.

12. Odšteta i oslobađanje odgovornosti

 

Pristajete da obeštetite i oslobodite odgovornosti kompaniju Philips Lighting, njena zavisna društva, povezana lica, partnere, distributere i dobavljače, kao i sve njihove službenike, direktore, zaposlene, deoničare, pravne zastupnike, predstavnike, pravne sledbenike i poverioce za bilo koje štete, dugovanja, troškove (uključujući honorare advokata i stručnjaka, kao i troškove parnice) proisteklih iz objavljivanja, sadržaja, prenosa poruka, podataka, materijala ili bilo kog drugog korisničkog sadržaja koji prosleđujete na veb-lokaciju ili iz kršenja ovih uslova korišćenja. U slučaju tužbe ili pravnog postupka po osnovu poruka ili drugog korisničkog sadržaja koji ste objavili, kompanija Philips Lighting zadržava pravo da otkrije vaš identitet i druge informacije koje ima o vama.

 

Ako vodite spor sa jednim ili više korisnika, pristajete da obeštetite i oslobodite odgovornosti kompaniju Philips Lighting, njene podružnice, filijale, partnere, distributere i dobavljače, kao i sve njihove službenike, direktore, zaposlene, deoničare, pravne zastupnike, predstavnike, pravne sledbenike i poverioce za bilo koje tužbe, potraživanja i štete (trenutne i posledične) bilo koje vrste i prirode, poznate i nepoznate, koje proističu iz sporova ili su povezane sa njima.

13. Prekid rada lokacije

 

Imamo isključivo pravo da u bilo kom trenutku i bez obaveštenja ili pristanka prekinemo rad veb-lokacije ili bilo kog njenog dela iz bilo kog razloga. Nismo odgovorni i ne možemo se teretiti materijalno za nemogućnost čuvanja ili brisanja sadržaja i/ili korisničkog sadržaja prosleđenog na veb-lokaciju.

14. Proizvodi kompanije Philips Lighting

 

Veb-lokacija može da sadrži navode koji se odnose na proizvode i usluge kompanije Philips Lighting koji možda nisu (odmah) dostupni u određenim zemljama. Takvi navodi ne znače niti garantuju da će ti proizvodi i usluge u bilo kom trenutku biti dostupni u nekoj određenoj zemlji. Dodatne informacije zatražite u lokalnoj filijali kompanije Philips Lighting.

15. Izjava „Safe Harbor Statement“ u okviru zakona SAD Private Securities Litigation Reform Act iz 1995.

 

Informacije navedene na ovoj veb-lokaciji mogu da sadrže izjave koje se odnose na buduće, očekivano finansijsko stanje, rezultate rada i poslovanja kompanije Philips Lighting, kao i na određene planove i ciljeve kompanije u tom kontekstu. Molimo vas da imate na umu to da izjave koje se odnose na očekivane rezultate i ciljeve ne garantuju buduće performanse i da se stvarni rezultati mogu značajno razlikovati od tih projektovanih u tim izjavama. Primeri izjava o očekivanim rezultatima i ciljevima obuhvataju izjave o strategiji, procenama porasta prodaje, budućem profitu pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija i uštedi troškova, budućim razvojima održivog poslovanja, ali i prednostima budućih akvizicija i kapitalnom položaju. Izjave o očekivanim rezultatima i ciljevima su, po svojoj prirodi, rizične i nesigurne jer govore o budućim događajima i uslovima, a postoji mnogo faktora koji bi mogli da dovedu do toga da se stvarni rezultati i razvoj značajno razlikuju od očekivanih koji se navode u tim izjavama. Izjave o očekivanim rezultatima i ciljevima zavise od, između ostalog, lokalnih i globalnih ekonomskih uslova i uslova poslovanja, uspešne primene strategije, naše sposobnosti da identifikujemo i obavimo uspešne akvizicije i da ih integrišemo u postojeće poslovanje, želja potrošača u pogledu naših postojećih i novih proizvoda, naše sposobnosti da razvijemo nove proizvode, da ih reklamiramo i da shvatimo prednosti ove strategije, zatim od smernica i postupaka nadležnih i zakonodavnih tela, promena u pravnoj regulativi i od uticaja konkurencije. Na veliki broj ovih faktora ne možemo da utičemo. Zbog toga se naši stvarni budući rezultati mogu značajno razlikovati od planova, ciljeva i očekivanja navedenih u tim izjavama o očekivanim rezultatima i ciljevima. Dodatni rizici i faktori su navedeni u našoj dokumentaciji dostavljenoj Komisiji za hartije od vrednosti i berze SAD („SEC“) i ona uključuje i najnoviji godišnji izveštaj na obrascu 20-F, koji se može preuzeti na veb-lokaciji komisije SEC, na adresi www.sec.gov. Sve izjave o očekivanim rezultatima i ciljevima koje smo mi naveli ili koje su navedene u naše ime primenjuju se isključivo na period posle datuma objavljivanja. Ne ažuriramo izjave o očekivanim rezultatima i ciljevima da bi odražavale promene u očekivanjima ili događajima, uslovima, okolnostima na osnovu kojih su takve izjave date. Međutim, korisnik treba da pročita sve dodatne klauzule koje smo stavili na raspolaganje ili ćemo staviti na raspolaganje u okviru dokumentacije koju smo prosledili komisiji SEC (SAD).

16. Rešavanje sporova

 

Ovi uslovi korišćenja su sastavljeni u skladu sa zakonima države Holandije i podležu tim zakonima. Pristajete na to da u slučaju sporova, tužbi, posledičnih sporova proisteklih iz ili u vezi sa ovim uslovima korišćenja ili vašim korišćenjem ove veb-lokacije, uključujući sve sporove vezane za postojanje ili važnost ovih uslova korišćenja neekskluzivnu nadležnost imaju sudski organi u Amsterdamu, Holandiji, pod uslovom da pristajete na to da sve takve sporove tužbe ili posledične sporove ekskluzivno prosledite sudskim organima u Amsterdamu, Holandiji na dalje postupanje.

17. Valjanost pojedinačnih odredaba ugovora

 

Ako bilo koja odredba ovih uslova korišćenja postane nevažeća ili ne može da se izvrši, tu odredbu će zameniti važeća, izvršiva odredba koja je po nameri najsličnija originalnoj, a ostale odredbe će i dalje biti izvršive.

18. Bez prava odricanja

 

Nijedna nemogućnost kompanije Philips Lighting da sprovede bilo koji deo ovih uslova korišćenja neće se tumačiti kao odricanje od bilo kojih prava koja kompanija Philips Lighting ima u skladu sa ovim uslovima korišćenja, bilo da je reč o prošlim ili budućim postupcima bilo kog lica. Prijem bilo kog iznosa od strane kompanije Philips Lighting ili preduzimanje mera od strane bilo kog lica po osnovu postupaka kompanije Philips Lighting neće se smatrati odricanjem bilo kog dela ovih uslova korišćenja. Isključivo zasebno, pisano odricanje, potpisano od strane ovlašćenog predstavnika kompanije Philips Lighting može da ima pravni značaj.

19. Naslovi

 

Naslovi odeljaka uslova korišćenja su navedeni samo radi lakšeg snalaženja i ne čine deo uslova korišćenja, odnosno nemaju nikakav značaj u tumačenju uslova korišćenja.

 

Hvala što koristite našu veb-lokaciju.

 

Poslednje ažuriranje: maj, 2018.